Action for Children is recruiting for Assistant Residential Workers!

This advert is bilingual, the Welsh translation can be found further down the page.

Mae”r hysbyseb hon yn ddwyieithog ac mae”r fersiwn Gymraeg i”w gweld yn is i lawr y dudalen

 

Location – Mold, Flintshire

Hours and contract type Full time 37 hours a week, permanent contract. Rolling rota (provided in advance) including weekend working.

Salary – Pay scale £18,400 to £21,400 (Dependant on qualifications and experience) and an additional sleep-in payment of £33.38

Estimated annual earnings of between £21,871 – £24,871.

What does Action for Children do? 

Action for Children protects and supports children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives

We”re Action for Children and we”re proud to do things differently. We couldn”t be here for children and families without you. That”s why it”s so important to reward and recognise your hard work. Joining us will not only give you an enormous level of job satisfaction along with a generous benefits package! If you”d like 29 annual leave days as standard, pension contribution up to 7%, discounted healthcare treatments and much, much more, then read on – we”d love to hear from you!

About the service

Arosfa Disability Short Breaks and Residential Service in Mold.

If you enjoy engaging with young people and seeing them make progress then come and join our fantastic team.  The post involves working shifts on a rota basis including weekend working and sleep in duties.  Your tasks will include supporting our young people to take part in fun activities, learn new skills and work towards independence. Young people accessing the service have disabilities; autism or additional learning needs whilst others present with behaviour that can be a challenge and some will need help with personal care or communication.

 If you are looking for a rewarding job and have a positive attitude, flexibility and commitment to support our amazing young people we would love to hear from you. This is what Action for children will offer you

 • 29 days holiday + an additional eight days` bank holiday allowance
 • Opportunity to gain a QCF level 3 in Health and Social Care qualification
 • Job progression
 • Competitive pension scheme
 • Commitment to training and development
 • Staff benefits

 

You will make a difference by:

 • Providing a safe environment.
 • Working towards giving young people a positive future.
 • Helping the young people in all aspects of their daily lives and supporting their health and happiness.

You will need:

 • Experience of working with disabled young people.
 • Excellent communication skills.
 • Safeguarding knowledge.
 • A positive approach, providing a fun environment for all the children in our care.

The way we work  

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Learn more about our behaviours and values to understand more about the way we work on our Action for Children website.   

Rewards   

We are proud of the passionate people who work at Action for Children. And we offer a generous rewards package to recognise them. Please refer to our attached benefits brochure.

For safe and happy childhoods  

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 600,000 children and families across the UK.  

Closing date for applications – Monday 15th November 2021 (Midnight)

For more information, please contact Nazia Hayat on 01923 361 733 or email  Nazia.Hayat@actionforchildren.org.uk

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.  

Action for Children is passionate about promoting equality, celebrating diversity and working inclusively. We value and welcome applications from anyone with the skills and experience for the role. People with disabilities, and those from Black, Asian and Minority Ethnic communities are currently under-represented in our teams. We”re working to change this and we particularly welcome applicants from these groups.

Lleoliad – Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Oriau a math o gontract Amser llawn 37 awr yr wythnos, contract parhaol. Rota dreigl (wedi”i ddarparu ymlaen llaw) gan gynnwys gweithio ar benwythnosau.

Cyflog – Graddfa cyflog £18,400 i £21,400 (Yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad) a thaliad ychwanegol o £33.38 am gysgu dros nos.

Amcangyfrif o enillion blynyddol rhwng £21,871 a £24,871.

Beth mae Gweithredu dros Blant yn ei wneud? 

Mae Gweithredu dros Blant yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol iddynt, sicrhau bod eu lleisiau”n cael eu clywed, ac ymgyrchu i wneud gwelliannau parhaol i”w bywydau.

Gweithredu dros Blant ydym ni ac rydym yn falch o wneud pethau”n wahanol. Hebddoch chi, ni fyddem yn gallu bod yma ar gyfer plant a theuluoedd. Dyna pam mae”n bwysig gwobrwyo a chydnabod eich gwaith caled. Yn ogystal â chael boddhad mawr o”r swydd, byddwch hefyd yn cael pecyn buddion hael os byddwch yn ymuno â ni! Os hoffech chi 29 diwrnod o wyliau blynyddol, cyfraniad o hyd at 7% at eich pensiwn, triniaethau gofal iechyd am bris gostyngol a llawer, llawer mwy, yna darllenwch ymlaen – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Ynglŷn â”r gwasanaeth

Gwasanaeth Seibiannau Byr a Phreswyl i Blant Anabl yn yr Wyddgrug.

Os ydych yn mwynhau ymgysylltu â phobl ifanc a”u gweld yn gwneud cynnydd yna dewch i ymuno â”n tîm gwych.  Mae”r swydd yn cynnwys gweithio sifftiau ar sail rota gan gynnwys gweithio ar benwythnosau a dyletswyddau cysgu dros nos.  Bydd eich tasgau yn cynnwys cefnogi ein pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, dysgu sgiliau newydd a gweithio tuag at fod yn annibynnol. Mae gan bobl ifanc sy”n defnyddio”r gwasanaeth anableddau; awtistiaeth neu anghenion dysgu ychwanegol, mae gan eraill ymddygiad a all fod yn heriol a bydd angen help ar rai gyda gofal personol neu gyfathrebu.

Os ydych yn chwilio am swydd gwerth chweil a bod gennych agwedd gadarnhaol ac yn berson hyblyg sy”n ymrwymedig i gefnogi ein pobl ifanc anhygoel, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Dyma beth fydd Gweithredu dros Blant yn ei gynnig i chi

 • 29 diwrnod o wyliau + wyth diwrnod ychwanegol o lwfans gwyliau banc
 • Cyfle i ennill cymhwyster FfCCh lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cyfle i ddatblygu yn y swydd
 • Cynllun pensiwn cystadleuol
 • Ymrwymiad i hyfforddiant a datblygiad
 • Buddion staff

 

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth drwy:

 • Darparu amgylchedd diogel.
 • Gweithio tuag at roi dyfodol cadarnhaol i bobl ifanc.
 • Helpu”r bobl ifanc ym mhob agwedd ar eu bywydau beunyddiol a chefnogi eu hiechyd a”u hapusrwydd.

Bydd angen:

 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc ag anableddau
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Diogelu gwybodaeth.
 • Ymagwedd gadarnhaol, gan ddarparu amgylchedd hwyliog i”r holl blant dan ein gofal.

Y ffordd rydym yn gweithio 

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cariad, y gefnogaeth a”r cyfle sydd ei angen arnynt i gyrraedd eu potensial. Os ydych yn rhannu”r un weledigaeth, hoffem i chi ymuno â”r tîm. Gallwch ddysgu mwy am ein hymddygiad a”n gwerthoedd er mwyn deall mwy am y ffordd rydyn ni”n gweithio ar wefan Gweithredu dros Blant.

Gwobrwyon 

Rydym yn ymfalchïo yn y bobl angerddol sy”n gweithio yn Gweithredu dros Blant. Ac rydym yn cynnig pecyn gwobrwyon hael i”w cydnabod. Gweler ein pamffled buddion atodedig.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol iddynt, sicrhau bod eu lleisiau”n cael eu clywed, ac ymgyrchu i wneud gwelliannau parhaol i”w bywydau. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nazia Hayat ar 01923 361 733 neu drwy e-bost  Nazia.Hayat@actionforchildren.org.uk

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau; felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny.

Mae Gweithredu dros Blant yn teimlo”n angerddol ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, dathlu amrywiaeth, a gweithio mewn ffordd gynhwysol. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd â”r sgiliau a”r profiad ar gyfer y swydd. Ar hyn o bryd nid oes cynrychiolaeth ddigonol o bobl ag anableddau, a phobl o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn ein timau. Rydym yn gweithio i newid hyn ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o”r grwpiau hyn yn arbennig.

 

Apply For This Job

You can apply for this job externally via the button below.

Apply for this job externally